Πρόσφατα σχόλια

  Αρχείο

  Πότε θα ΄ρθει ο Αντίχριστος

  Τελευταία ακούγονται πολλά για την έλευση του αντιχρίστου. Ειδικά όμως όταν ανακοινώσανε την κάρτα του πολίτη,πολλά σχόλια ειπώθηκαν,ότι έφτασε το 666 και η έλευση του αντιχρίστου.

  antixristosΠότε όμως θα ρθει ο αντίχριστος;Τον ακριβή χρόνο δε τον ξέρουμε,ξέρουμε όμως τι θα προηγηθεί πριν τον αντίχριστο.Τα γεγονότα που θα προηγηθούν κατά σειρά είναι τα εξής:

  1)Αποστασία:Πολλοί άνθρωποι θα απομακρυνθούν από τον Θεό,κάνοντας άνομες πράξεις.Βιασμοί,φόνοι,κλοπές,ληστείες θα αυξηθούν εκείνη την εποχή,πριν τον αντίχριστο.Οι νόμοι θα αλλάξουν.Ό,τι πριν θεωρούνταν παράνομο(ομοφυλοφιλία-γάμος ομοφυλοφίλων,πολιτικός γάμος,κυναιδισμός) θα είναι πλέον νόμιμο.Ήδη έχουν ψηφιστεί νόμοι για την νομιμοποίηση τους και ισχύουν.Οι πορνείες και οι μοιχείες θα πληθυνθούν.Τα παιδιά θα δείχνουν ασέβεια προς τους γονείς και τους μεγαλύτερους,ενώ πατέρας θα πηγαίνει με κόρη και γιος με μάνα.Οι ιερείς θα είναι άνθρωποι κενόδοξοι μη γνωρίζοντας την αλήθεια,θα είναι ασεβέστεροι όλων.Θα προοδεύσει τόσο την επιστήμη κατά φαντασίαν ο πονηρός και θα αποπλανήσει τους ανθρώπους,κάνοντας τους να μην πιστεύουν στον τριαδικό Θεό(βλέπε πείραμα CERN).Παρακάτω αναφέρεται η προφητεία του Όσιου Νείλου του νέου του Μυροβλήτου,ο οποίος έζησε τον 16ο αιώνα και εκοιμήθη στις 12-11-1651:

  (Πιστόν αντίγραφον απο το βιβλίον «Ευαγγελικός Κήπος», της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου)

  Του έν’ τω Αγίω Όρει του Άθωνος ασκήσαντος, προ 600 ετών, περί της ελεύσεως του Αντίχριστου και των εν τέλει του αιώνος ανθρώπων·

  Κατά το 1900 έτος βαδίζοντες προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος άρυται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησίαση ο καιρός της ελεύσεως του Αντίχριστου θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Τότε έρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, μετασχηματίζωνται αι μορφαί των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζωνται οι άνδρες από τας γυναίκας δια της αναίσχυντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής· οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γενούν ωσάν θηρία από την πλάνην του Αντίχριστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός εις τους γονείς και γεροντότερους η αγάπη θα εκλείψη οι δε Ποιμένες των Χριστιανών, Αρχιερείς και Ιερείς, θα είναι τότε άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν, θα αλλάξουν τα ήθη, αι παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σωφροσύνη θα απολεσθή από τους ανθρώπους και θα βασιλεύση η ασωτεία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν, και ουαί εις τους θησαυρίζοντας αργύρια. Αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θα πολιτεύωνται, εν τω καιρώ εκείνω και δια την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, ο άνθρωποι θέλουν στερηθή την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα ως και την τύψιν της συνειδήσεως.
  Αι Εκκλησίαι δε του θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι όποιοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερα Καταφύγια δια να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στενοχώριας. Κα πάντα ταύτα γεννήσονται δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυρίευση τα πάντα, και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης και θα ποιή τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν, θέλη δε δώση πονηράν σοφίαν εις τον ταλαίπωρον άνθρωπον, δια να εφεύρη, να ομιλή ο εις προς τον άλλον, από την μίαν άκραν της γης, έως την άλλην, τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τον βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες.
  Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούντες εν ανέσει, μη γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντίχριστου. Και τόσον θα προοδεύση την επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσαι τους ανθρώπους και μη πιστεύη εις την ύπαρξιν του τρισυπόστατου Θεού.
  Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κωλοβώση τας ημέρας, δια τους ολίγους σωζόμενους διότι θέλει πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε αιφνιδίως θέλει έλθη η δύστομος ρομφαία και θα θανάτωση τον πλάνον και τους οπαδούς αυτού.

  η προφητεία του Δανιήλ(Δαν. κεφ. 11 στ. 21-45,κεφ.12 στ.1-13)

  αλλά και η ομιλία του Θεού για την τελική κρίση(Μτ. 24,3-14,Μκ.13,3-13,Λκ. 21,7-33) όπου αναφέρεται ότι θα γίνουν πόλεμοι και σεισμοί πριν το τέλος,αλλά δε θα είναι το τέλος.

  2)Παγκόσμιο Οικονομικό Κραχ:Θα προκληθεί παγκόσμιο οικονομικό κραχ,έτσι ώστε τα χρήματα που θα χαθούν να πάνε στον 3ο ναό του Σολομόντα,ο οποίος θα χτιστεί στη θέση του Τέμενους του Ομάρ.

  3)Θα μας συνηθίσουν στις κάρτες και όταν όλα συγκεντρωθούν σε μία κάρτα(ταυτότητα,διαβατήριο,δίπλωμα οδήγησης κλπ),τότε θα ναι το σφράγισμα.Παρακάτω αναφέρω τι έλεγε ο Γ.Παϊσιος για τις κάρτες:

  »Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν μ’ αυτές.Κι όταν κάποτε όλα τα συγκεντρώσουν σε μια κάρτα (ταυτότητα,διαβατήριο,δίπλωμα οδήγησης κλπ) αυτό θα είναι το σφράγισμα,να μην το πάρετε».

  4)Θα γίνει 3ος παγκόσμιος πόλεμος και οι Ρώσοι θα μας δώσουν την Πόλη

  5)Αφού μας συνηθίσουν στις κάρτες και πριν την μία κάρτα(βλέπε ηλεκτρονικές ταυτότητες),θα γκρεμιστεί το Τέμενος του Ομάρ,θα χτιστεί ο ναός του Σολομόντα και θα ανακηρυχτεί βασιλιάς ο αντίχριστος,επιβάλλοντας μας το τσιπάκι με το 666(ηλεκτρονική ταυτότητα)

  Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση.Πολλοί λένε ότι πρώτα θα πάρουμε τις ταυτότητες με το 666 και μετά θα πάμε στο χάραγμα.Είναι αλήθεια αυτό;Ας δούμε τι λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη για το θέμα(Κεφ.13 ατ.1-18):

  1. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης· και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας.

  2. Και το θηρίον, το οποίον είδον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος· και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην.

  3. Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρως· και η θαναφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη, και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου,

  4. και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό;

  5. και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλαφημίας· και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας.

  6. Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον του Θεού, να βλαφημήση το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ.

  7. Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος.

  8. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου.

  9. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση.

  10. Όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων.

  11. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων.

  12. Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.

  13. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων.

  14. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία, τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε.

  15. Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.

  16. Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών,

  17. και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα,το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.

  18. Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς’.

  Μετάφραση στα νεοελληνικά:

  1.Στη συνέχεια, στάθηκα στην άμμο της ακρογιαλιάς και είδα ν’ ανεβαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο με δέκα κέρατα και εφτά κεφάλια. Kαι στα κέρατά του είχε δέκα στέμματα, ενώ στα κεφάλια του είχε γραμμένους τίτλους αξιωμάτων προσβλητικούς για το Θεό.

  2.Kι ήταν το θηρίο που είδα όμοιο με λεοπάρδαλη, ενώ τα πόδια του ήταν σαν τα πόδια της αρκούδας, και το στόμα του σαν του λιονταριού το στόμα. Kαι ο δράκος του παραχώρησε τη δύναμή του και το θρόνο του καθώς και εξουσία μεγάλη.

  3.Όμως το ένα από τα κεφάλια του ήταν θανάσιμα πληγωμένο, αλλά η θανάσιμη πληγή θεραπεύτηκε! Kαι το γεγονός αυτό προκάλεσε το θαυμασμό όλης της γης για το θηρίο.

  4.Έτσι, προσκύνησαν το δράκο που έδωσε την εξουσία στο θηρίο. Προσκύνησαν επίσης το θηρίο λέγοντας: “Ποιος μπορεί να παραβληθεί με το θηρίο; Ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του;”

  5.Έτσι, δόθηκε στο θηρίο στόμα που να εκστομίζει λόγια μεγάλα και βλάσφημα και παράλληλα του δόθηκε η εξουσία να κάνει πόλεμο για σαράντα δύο μήνες.

  6.Άνοιξε, λοιπόν, το στόμα του με βλαστήμιες εναντίον του Θεού για να προσβάλει το όνομά του και την κατοικία του και αυτούς που κατοικούν στον ουρανό.

  7.Tου δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει ενάντια στους αγίους και να τους νικήσει, κι επίσης του δόθηκε η εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος.

  8.Έτσι, λοιπόν, θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης, που τ’ όνομά τους δεν έχει γραφτεί στο Bιβλίο της Zωής του σφαγμένου Aρνιού από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος.

  9.Όποιος έχει αφτιά ας ακούσει:

  10.Aν κανείς είναι να αιχμαλωτιστεί, θα αιχμαλωτιστεί. Aν κανείς σκοτώσει με μαχαίρι, με μαχαίρι κι αυτός πρέπει να θανατωθεί. Eδώ είναι που θα φανεί η υπομονή και η πίστη των αγίων.

  11.Eίδα, έπειτα, ένα άλλο θηρίο να ξεπροβάλει από τη γη, που είχε δύο κέρατα όμοια με τα κέρατα ενός αρνιού, όμως μιλούσε σαν δράκος. 12.Kαι το είδα να εξυπηρετεί ολότελα την εξουσία του πρώτου θηρίου, μπροστά σ’ αυτό, και να κάνει τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, εκείνο, δηλαδή, που θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του.

  13.Έτσι, το είδα να κάνει μεγάλα θαύματα, ως το σημείο να κατεβάζει ακόμα και φωτιά από τον ουρανό στη γη μπροστά στα μάτια των ανθρώπων! 14.Kι οδηγούσε στην πλάνη τους κατοίκους της γης χάρη στα θαύματα που του δόθηκε η εξουσία να πραγματοποιεί μπροστά στο θηρίο, λέγοντας στους κατοίκους της γης να κάνουν μια εικόνα με τη μορφή του θηρίου που είχε την πληγή από τη μαχαιριά κι όμως έζησε.

  15.Tου δόθηκε, επίσης, η δύναμη να δώσει ακόμα και πνοή ζωής στην εικόνα του θηρίου, έτσι που να μιλήσει κιόλας η εικόνα του θηρίου και να αναγκάζει να θανατωθούν όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου.

  16.Eίδα ακόμα ν’ αναγκάζει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους να χαράξουν πάνω στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους ένα σημάδι,

  17.έτσι που να μην μπορεί πια κανένας ν’ αγοράσει ή να πουλήσει τίποτε, παρά μόνο αν έχει το χάραγμα αυτό,το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του.

  18.Eδώ είναι που θα φανεί η σοφία: Eκείνος που έχει νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου. Kαι ο αριθμός του είναι XΞΣ. (Δηλαδή, εξακόσια εξήντα έξι).

  Τι μας λέει λοιπόν η αποκάλυψη;

  1.Θα υπάρξει 1 θηρίο το οποίο ο δράκος(ο σατανάς),θα του παραχωρήσει τη δύναμη του και τον θρόνο του.Θα ξεπροβάλλει από την θάλασσα,θα ναι όμοιο με λεπάρδαλη,ενώ τα πόδια του θα ναι σαν τα πόδια της αρκούδας και το στόμα του σαν του λιονταριού.Θα έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια.Στα κέρατα του θα έχει 10 στέμματα ενώ στα κεφάλια του θα έχει γραμμένους τίτλους αξιωμάτων προσβλητικούς προς τον Θεό.Το 1 από τα κεφάλια του θα είναι θανάσιμα πληγωμένο,αλλά θα θεραπευτεί.Το θηρίο θα ξεστομίσει βλασφημίες εναντίον του Θεού,θα πολεμήσει εναντίον των αγίων Του και αυτών που πιστεύουν Σ’αυτόν και θα τους νικήσει μετά από πόλεμο 42 μηνών.Και θα το προσκυνήσουν όσοι δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου.

  2.Θα υπάρξει και 2ο θηρίο,το οποίο θα ξεπροβάλλει από τη γη.Θα έχει 2 κέρατα,όμοια με κέρατα ενός αρνιού,όμως θα μιλάει σαν δράκος.Θα εξυπηρετεί την εξουσία του 1ου θηρίου και θα κάνει όλο τον κόσμο να προσκυνήσει το 1ο θηρίο.Θα κάνει μεγάλα θαύματα(το 2ο θηρίο) και θα πει στους κατοίκους της γης να κάνουν μια εικόνα με τη μορφή του 1ου θηρίου.Θα του δοθεί η δύναμη(του 2ου θηρίου) να δώσει πνοή ζωής στην εικόνα του θηρίου(του 1ου),ώστε να μιλήσει η εικόνα του θηρίου(του 1ου) και να αναγκάζει(το 2ο θηρίο) να θανατωθούν όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου(του 1ου).Θα αναγκάσει(το 2ο θηρίο) όλους να χαράξουν στο δεξί χέρι ή μέτωπο 1 σημάδι για να αγοράζουν και να πουλάνε.Το χάραγμα θα είναι το όνομα,ή ο αριθμός του ονόματος του(του 1ου ή του 2ου θηρίου;θα το δούμε παρακάτω).Θα είναι αριθμός ανθρώπου και θα είναι ο 666.

  Το 1ο θηρίο θα μπορούσε να είναι το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο,το μυστήριο της ανομίας.Οι συμβολισμοί που κάνει εδώ ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος,θα μπορούσε να είναι οι άρχοντες του κόσμου και τα μεγάλα κράτη,τα ΜΜΕ,οι πολιτικοί,οι τραπεζίτες.Όλοι αυτοί εναντιώνονται στον Θεό,τα οποία δεν είναι επί του παρόντος και αναφέρονται σε άλλα άρθρα.Η πληγή θα μπορούσε να είναι οι μάρτυρες και οι άγιοι οι οποίοι θα εκκλείψουν στα έσχατα χρόνια(όχι εντελώς),αλλά θα μπορούσε να είναι και το νέο σύνταγμα της Ευρώπης το οποίο δεν πέρασε στην αρχή,αλλά με κάποιες παραλλαγές αργότερα ψηφίστηκε.Οι βλασφημίες θα μπορούσε να είναι οι αιρέσεις και κάθε λογής εκπομπή ή ταινία στα ΜΜΕ που αναφέρεται εναντίον του Θεού και των αγίων Του(π.χ. Κώδικας DaVinci).Ο πόλεμος των 42 μηνών(3,5 χρόνια) θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα κρατήσει λίγο αυτό αλλά και πολύ,γιατί είναι σχετικός ο χρόνος.Το ότι θα το προκυνήσουν δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι οντότητα.

  το 2ο θηρίο(ο αντίχριστος),θα εξυπηρετεί την εξουσία του 1ου θηρίου(του κακού) και θα κάνει όλο τον κόσμο να προσκυνήσει το 1ο θηρίο(το κακό).Θα κάνει μεγάλα θαύματα ο αντίχριστος και θα πει στους κατοίκους της γης να κάνουν εικόνα του 1ου θηρίου και θα δώσει πνοή ζωής στο 1ο θηρίο(το κακό;),ώστε να μιλήσει η εικόνα του 1ου θηρίου(του κακού;).Το 2ο θηρίο(ο αντίχριστος),θα θανατώσει όσους δεν προσκυνήσουν την εικόνα του 1ου θηρίου(του κακού;).Ο αντίχριστος θα μας αναγκάσει να βάλουμε χάραγμα στο δεξί χέρι ή μέτωπο,το όνομα του ή τον αριθμό του ονόματος του,με το οποίο θα αγοράζουμε και θα πουλάμε(ποιανού θηρίου;).Θα είναι αριθμός ανθρώπου και θα είναι ο 666.

  Εδώ διαπιστώνουμε ότι δεν αναφέρει για ταυτότητες,αλλά για απευθείας χάραγμα.Άρα και αυτό που είπε ο π.Παϊσιος(παραπάνω αναφέρεται) εννοούσε το τσιπάκι(όλα σε μία κάρτα-ηλεκτρονική ταυτότητα).Τίθονται κάποιες απορίες όμως:

  1.Το 1ο θηρίο είναι το απρόσωπο κακό ή κάποιο πρόσωπο;

  2.Οι συμβολισμοί του 1ου θηρίου τι αφορούν;

  3.Ποια είναι η πληγή του 1ου θηρίου;

  4.Τα 3,5 χρόνια είναι τα πρώτα του αντιχρίστου;Αν ναι τότε το 1ο θηρίο είναι ο αντίχριστος

  5.Τι εικόνα θα μας πει ο αντίχριστος να κάνουμε στο 1ο θηρίο,αν είναι το κακό το 1ο θηρίο,αφού το κακό υπάρχει από τότε που έπεσε ο εωσφόρος;

  6.Πώς θα μιλήσει η εικόνα του κακού-θηρίου(αν είναι το κακό);

  7.Ο ψευδοπροφήτης είναι κάποιο θηρίο και ποιο;

  8.Ποιανού θηρίου θα ναι το όνομα στο χάραγμα;

  9.Στον στίχο 16 λέει ότι θα μας επιβάλλει χάραγμα,ενώ στον στίχο 17 λέει ότι όποιος έχει το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος του δε θα μπορεί να αγοράζει και να πουλά.Δηλαδή στον στίχο 16 λέει για επιβολή χαράγματος ΚΑΙ ΜΟΝΟ,ενώ στον στίχο 17 λέει όποιος έχει το χάραγμα, το όνομα του Ή τον αριθμό του ονόματος του(όχι χάραγμα) δε θα μπορεί να αγοράζει και να πουλά.Διαπιστώνουμε ότι άλλο το χάραγμα,άλλο το όνομα(παρ’όλο που δεν έχει διαζευκτικό ή) και άλλο ο αριθμός του ονόματος του.Βλέπουμε ότι αντιφάσκουν οι 2 στίχοι.Τι ισχύει τελικά;

  Δείτε και το παρακάτω link και βγάλτε τα συμπεράσματα σας:

  http://www.apologitis.com/gr/apokal/gr/iNDEX.htmL

   

  Share Button

  Αφήστε μια απάντηση

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Διαφημίσεις

  varsas

   

  ad

   

  ad

   

  ad